Biography of the Bishop of St Asaph

Bishop Gregory was born in south east Wales, and grew up in Monmouthshire. He discovered his faith as a teenager, and started attending the local Anglican Church (St Cybi). He was educated in Croesyceiliog Comprehensive School in Cwmbran. While reading Law at Oxford University, he discerned a vocation to the ordained ministry, and, on being accepted as an ordinand of the Church in Wales, took a Theology degree in Cambridge.

After studying at St Michael’s College, Llandaff, Gregory was ordained in the Diocese of Monmouth, serving for the next six years in parishes in the diocese. He later served as a school chaplain (Wycliffe College, Stonehouse) and as director of an educational charity (The Bloxham Project). In 2000, Rowan Williams, Archbishop of Wales, appointed Gregory as his Chaplain.

In 2003, the Secretary General of the Anglican Communion appointed Gregory as Director of Ecumenical Affairs at the Anglican Communion Office in London, and he became Deputy Secretary General a year later. In this role, Gregory was involved in Anglican Communion affairs and in the ecumenical dialogues of the Anglican Communion at global level.

Gregory has also lectured in Old Testament at St Michael’s College, Llandaff, and as an Honorary Research Fellow in Canon Law at the Centre for Law and Religion in Cardiff University. He is currently Co-Chair of the Anglican Oriental Orthodox International Commission.

He was elected Bishop of St Asaph in 2009, where he serves the Church in north east and central Wales.

Gregory is married to Clare, a teacher of music, and they have three sons. Gregory has a wide range of interests and enjoys reading, heraldry, calligraphy and Egyptology. In his ministry, he seeks to communicate the Gospel of Jesus Christ in fresh and exciting ways, and believes that the Christian faith offers profound hope and challenge to the world and to today’s society. This does not stop him being a fan of science fiction, including Dr Who.

Ganwyd Esgob Gregory yn ne-ddwyrain Cymru, ac fe’i magwyd yn Sir Fynwy. Darganfu ei ffydd yn ei arddegau, a dechreuodd fynd i’r Eglwys Anglicanaidd leol (Sant Cybi). Addysgwyd ef yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog yng Nghwmbrân. Tra’r oedd yn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen, teimlodd alwedigaeth i’r weinidogaeth ordeiniedig, ac, ar ôl cael ei dderbyn fel ordinand gan yr Eglwys yng Nghymru, astudiodd am radd mewn Diwinyddiaeth yng Nghaergrawnt.

Ar ôl astudio yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, ordeiniwyd Gregory yn Esgobaeth Mynwy, a gwasanaethodd am y chwe blynedd nesaf mewn plwyfi yn yr esgobaeth. Yn ddiweddarach gwasanaethodd fel caplan ysgol (Coleg Wycliffe, Stonehouse) ac fel cyfarwyddwr elusen addysgol (Prosiect Bloxham). Yn 2000, penododd Rowan Williams, Archesgob Cymru ar y pryd, Gregory fel ei Gaplan.

Yn 2003, penododd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cymundeb Anglicanaidd Gregory yn Gyfarwyddwr Materion Eciwmenaidd yn Swyddfa’r Cymundeb Anglicanaidd yn Llundain, a daeth yn Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol flwyddyn yn ddiweddarach. Yn y rôl hon, chwaraeodd Gregory ran ym materion y Cymundeb Anglicanaidd ac yn neialogau eciwmenaidd y Cymundeb Anglicanaidd ar lefel fyd-eang.

Mae Gregory hefyd wedi darlithio ar yr Hen Destament yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, ac fel Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd mewn Cyfraith Ganonaidd yng Nghanolfan y Gyfraith a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n gyd-gadeirydd y Comisiwn Rhyngwladol Anglicanaidd Dwyreiniol Uniongred.

Fe’i etholwyd yn Esgob Llanelwy yn 2009, lle mae’n gwasanaethu’r Eglwys yng ngogledd ddwyrain a chanolbarth Cymru.

Mae Gregory yn briod â Clare, athrawes gerddoriaeth, ac mae ganddynt dri mab. Mae gan Gregory amrywiaeth eang o ddiddordebau, ac mae’n mwynhau darllen, herodraeth, caligraffi ac Eifftoleg. Yn ei weinidogaeth, mae’n ceisio cyfathrebu Efengyl Iesu Grist mewn ffyrdd newydd a chyffrous, ac mae’n credu fod y ffydd Gristnogol yn cynnig gobaith dwys a her i’r byd ac i’r gymdeithas sydd ohoni heddiw. Nid yw hyn yn ei rwystro rhag bod yn hoff o ffuglen wyddonol, gan gynnwys Dr Who.