Pererindod Arbennig

Three Welsh speaking Church schools got together for a day of pilgrimage themed events in Bala on Monday 13 May, taking water from Lake Bala to site of Ffynnon Beuno – St Beuno’s Well.

3SchoolPilgrimage1The Well has long since dried up but 100 children from Ysgol Beuno Sant, Ysgol Llanddoged and Ysgol Eglwysbach took water to it from Lake Bala before enjoying a picnic lunch, a visit to Christ Church and activities including painting and decorating scallop shells.

The day ended with a song which had a brand new third verse to highlight the participation of the three schools in the Year of Pilgrimage:

Mi gamwn ‘mlaen draw i’r llyn
I ffynnon Beuno ac i Eglwys Crist,
Ysgol Llanddoged a Eglwys Bach
A Ysgol Beuno Sant, mi awn yn iach
A rhoi fy mywyd i Dduw.
A chamwn ymlaen yn ffrindiau i gyd
A rhoi ein bywydau i Dduw.

Everyone received a Passport book and a stamp to indicate that they had made a pilgrimage to Christ Church, Bala.

The plan is that the schools will visit Ysgol Llanddoged in a few months time and then Ysgol Eglwysbach and hopefully the three schools will meet together at the Cathedral before the Year of Pilgrimage comes to an end.

Revd Nia Morris said:

“It was a very special and blessed day – a huge thank to all who helped to make the day possible – especially the children and staff.”

Yn dilyn cryn dipyn o drafod a threfnu fe gyrhaeddodd y diwrnod mawr o’r diwedd – Dydd Llun 13eg Mai. Dyma’r diwrnod a benodwyd ar gyfer Rhan 1 o brosiect pererindota rhwng Ysgol Beuno Sant a Ysgolion Llanddoged a Eglwys Bach yng Nghonwy. Dyma dair ysgol eglwys a thair ysgol Gymraeg.

Parch Nia Morris with collects water from Bala Lake with pupils

Daeth y syniad i uno’r ysgolion yn sgil cynllun yr Esgobaeth i gynnal blwyddyn Pererindod yn cychwyn Mai 5ed 2013 gan ddarfod ar Mai 5ed 2014. Felly dewch inni gael hanes Rhan 1 o’r prosiect.

Cychwynnodd taith plant blwyddyn 3,4,5 a 6 Ysgolion Eglwys Bach a Llanddoged gyda taith bws i lawr i’r Bala. Wedi parcio’r bws ger Ysgol y Berwyn cefais y pleaser o groesawu y ddau bennath, Mr Gwyn Jones a Mr Gwynn Griffiths, ambell aelod o staff a dros 70 o blant. Wedi cyrraedd Ysgol Beuno Sant roedd croeso cynnes yn eu disgwyl.

I ffwrdd a ni am Llyn Tegid lle adroddwyd chwedl Tegid Moel. Casglu dŵr o’r llyn mewn bwced a Mr Gwynn Griffiths bron iawn a gwlychu ei draed wrth lenwi y fwced! Diod a bisgedi i bawb wrth Caffi Loch a gwneud ein ffordd at Ffynnon Beuno gyda’r bwced llawn dŵr! Wedi cyrraedd safle’r ffynnon death pawb i ddeall o’r diwedd beth oedd pwrpas casglu a chario’r dŵr – does dim dŵr yn hen safle’r ffynnon wrth gwrs. Cawsom sgwrs am y ffynnon a phwysigrwydd dŵr ac yna bendithiodd y Parch Sarah Hildreth (offeiriad cylch Llanddoged a Eglwys Bach)y dŵr. Ac yna cafwyd lot o chwerthin wrth imi dasgu dŵr ar bawb i’w bendithio.

Yn ôl â ni am yr ysgol trwy’r ffordd gefn gan fanteisio ar y cyfle i ddringo i dop Tomen y Bala a tynnu sylw at y safleoedd hanesyddol yn y stryd. Wedi cyrraedd nol yn yr Ysgol roedd pawb yn llwgu ac felly roedd pawb yn barod am ei bicnic. Doedd y tywydd ddim mor hyfryd ag ydoedd yr wythnos cynt ac felly bwytawyd y picnic yn yr ysgol ac roedd llawer o siarad a chwerthin rhwng y plant a’r staff.
I ffwrdd a n ii Eglwys Crist ar ôl cinio i’r plant gael cyfle i weld yr Eglwys. Yna nol i’r ysgol ar gyfer gwaith crefft. Cafodd pawb gragen i’w haddurno – bydd rhain yn cael eu danfon i’r Gadeirlan maes o law a byddant yn cael eu gosod gyda cregyn amryw o blant ac oedolion eraill fel rhan o’r Flwyddyn Pererindod.

I ddiweddu’r diwrnod cafwyd gwasanaeth byr yn yr Eglwys ac fe gannodd y plant gân lle roedd pennill wedi ei hysgrifennu yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Mi gamwn ‘mlaen draw i’r llyn
I ffynnon Beuno ac i Eglwys Crist,
Ysgol Llanddoged a Eglwys Bach
A Ysgol Beuno Sant, mi awn yn iach
A rhoi fy mywyd i Dduw.
A chamwn ymlaen yn ffrindiau i gyd
A rhoi ein bywydau i Dduw.

[Cân o eiddo Greg Leavers – I’m going to take a step of faith – wedi ei chyfieithu gan Dafydd Timothy. Ysgrifennwyd y drydedd bennill gan Cass Meurig]

Ar ôl y gwasanaeth derbyniodd pawb lyfr pasbort y gallant ei ddefnyddio i fynd i wahanol safleoedd pererindota a chael stamp pwrpasol i arwyddo iddynt fod yn y gwahanol safleoedd. Gyda darn o ffrwyth a bisged yn eu llaw, eu bagiau bwyd ar eu cefnau a phawb wedi blino’n lan ond wedi cael diwrnod wrth eu bodd, ffarweliodd Ysgol Beuno Sant a’r ddwy ysgol – Eglwys Bach a Llaanddoged.

Y cynllun yw bod yr ysgolion yn cyfarfod eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn Ysgol Llanddoged ac yna yn Ysgol Eglwys Bach. A gobeithir dod ynghyd yn y Gadeirlan yn Llanelwy i gloi’r Flwyddyn Pererindod.

Diolch o waelod calon i bawb a helpodd i wneud y diwrnod yn brofiad mor hapus ac arbennig – i’r pennaethiaid, yr athrawon, y plant, i Eirlys, Mair, Wyn, Dorothi a Edith am helpu gyda’r lluniaeth, i Mair Paten am chwarae y piano ac i Cass am ddarparu’r geiriau ar gyfer y gân.