Easter Message – 2016

Bishop Gregory writes: You’d be forgiven for a sense of fear about the future.  There are renewed terrorist attacks, this time in Brussels, and unlikely presidential candidates in the States garnering huge support.  In our own nation, those who want to leave the EU blame the other side for running “Project Fear”, while their own campaign could be labelled by a sceptic as “Project Fingers-crossed”.  Do we balance the budget, or not cut back on benefits?  Either way there are risks to our future, and uncertainty about our standard of living.  Syria rumbles on, and the refugees keep on coming.  Extremism seems to hold sway.  Sudden tragedy strikes a family on a seaside outing.

Two thousand years ago the darkness closed around an individual prophet, around his family and his disciples.  He was whipped, stripped and hung naked on a cross until dead. Yet strangely his supporters did not fade out of history, and instead they began to make claims for a remarkable and unexpected twist:  that God had raised Jesus from the dead, and that there was new life and new hope.

Two thousand years later and there are still those of us – about two billion these days – who find that this message of hope makes sense of life.  God sent us a clear message in Jesus of Nazareth, that he is with us in the messiness of life, that he suffers when we suffer, but that there is always new life, new hope to come.  It is a message which unashamedly calls for faith, but it has given countless people light in darkness, strength in weakness, hope in potential despair.  My Easter message is simply that I hope whatever darkness threatens you, the light of Christ may be able to rise in your heart and give you new hope.

Neges y Pasg 2016

Byddech yn cael maddeuant am ymdeimlad o ofn am y dyfodol. Mae ymosodiadau terfysgol o’r newydd, y tro hwn ym Mrwsel, ac ymgeiswyr arlywyddol annhebygol yn ennyn cefnogaeth enfawr yr Unol Daleithiau America. Yn ein cenedl eu hunain, mae’r rhai sydd eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi’r bai ar yr ochr arall am redeg “Prosiect Ofn”, tra gallai eu hymgyrch eu hunain gael ei labelu gan septig fel “Prosiect Croesi Bysedd”. Ydyn ni’n cydbwyso’r gyllideb, ynteu’n peidio â thorri’n ôl ar fudd-daliadau? Y naill ffordd neu’r llall mae risgiau i’n dyfodol, ac ansicrwydd am ein safon byw. Mae’r gwrthdaro’n parhau yn Syria, ac mae’r ffoaduriaid yn dal i ddod. Mae’n ymddangos fod eithafiaeth yn teyrnasu. A chlywsom am drasiedi sydyn y teulu ar drip i lan y môr.

Ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, caeodd y tywyllwch o amgylch proffwyd unigol, o amgylch ei deulu a’i ddisgyblion. Cafodd ei chwipio, tynnwyd ei ddillad ac fe’u rhoddwyd i hongian yn noeth ar groes nes iddo farw. Eto i gyd, ni wnaeth ei gefnogwyr bylu o’n hanes, ac yn lle hynny fe ddechreuon nhw ddweud am dro hynod ac annisgwyl yn y stori: fod Duw wedi codi Iesu oddi wrth y meirw, a bod bywyd newydd a gobaith newydd.

Ddwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach, ac mae rhai ohonom o hyd – tua dau biliwn y dyddiau hyn – yn canfod fod y neges hon o obaith yn gwneud synnwyr o fywyd. Anfonodd Duw neges glir atom yn Iesu o Nasareth, sef ei fod gyda ni yng nghanol blerwch bywyd, ei fod yn dioddef pan fyddwn ni’n dioddef, ond bod bywyd newydd, a gobaith newydd i ddod. Mae’n neges sy’n ddiedifar yn galw am ffydd, ond mae wedi rhoi i nifer enfawr o bobl olau yn y tywyllwch, cryfder mewn gwendid, a gobaith mewn anobaith. Fy neges y Pasg hwn yn syml yw fy mod yn gobeithio y bydd goleuni Crist yn gallu codi yn eich calon a rhoi gobaith newydd i chi, beth bynnag yw’r tywyllwch sy’n eich bygwth chi.